PINTO BARREIROS PROENÇA RUI DANIEL 的 詳 情
姓 名 (英 文) PINTO BARREIROS PROENÇA RUI DANIEL
司 法 管 轄 區 中國-澳門特別行政區(中國)
電 郵 地 址 rui.proenca@mdme.com
律 師 行
職 銜 FOREIGN LAWYER
律 師 行 / 公 司 (英 文) MdME LAWYERS
地 址 (英 文) UNIT 2503B, GOLDEN CENTRE, NO. 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 德輔道中188號金龍中心2503B室
電 話 3619-1180
傳 真 (853) 2833-3331
電 郵 地 址 hongkong@mdme.com