YI JONG GOO 的 詳 情
姓 名 (英 文) YI JONG GOO
司 法 管 轄 區 美國-紐約(美國)
律 師 行
職 銜 RESIDENT PARTNER
律 師 行 / 公 司 (英 文) KIM & CHANG (HONG KONG)
地 址 (英 文) UNIT 401, 4/F, STANDARD CHARTERED BANK BUILDING, 4-4A DES VOEUX ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 中環德輔道中4-4A號渣打銀行大樓4樓401室
電 話 3468-6390
傳 真 3620-2889
電 郵 地 址 lawkim@kimchang.com