PARK CHAN IK 的 詳 情
姓 名 (英 文) PARK CHAN IK
司 法 管 轄 區 美國-紐約(美國)
電 郵 地 址 chanik.park@stblaw.com
律 師 行
職 位 外地律師
律 師 行 / 公 司 (英 文) SIMPSON THACHER & BARTLETT
律 師 行 / 公 司 (中 文) 盛信律師事務所
地 址 (英 文) 35/F, ICBC TOWER, 3 GARDEN ROAD, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 中環花園道三號中國工商銀行大廈35樓
電 話 2514-7600
傳 真 2869-7694
電 郵 地 址 cleung@stblaw.com