LT LAWYERS 的 詳 情
名 稱 (英 文) LT LAWYERS
地 址 (英 文) ROOM 2002, 20/F, TOWER ONE, LIPPO CENTRE, 89 QUEENSWAY, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港金鐘道89號 力寶中心1座20樓2002室
電 話 2841-0800
傳 真 2813-0029
電 郵 地 址 info@ltcounsel.com
互 聯 網 網 址 www.ltcounsel.com/  
職 員
獨 營 執 業 者 劉國茂 LIEW KOK MEOW
顧 問 文尚初 MAN SHANG CHU, LEWIS
助 理 律 師 李巧恩 LEE INGRID HAU YAN
王經天 WANG JINGTIAN
外 地 律 師 許進勝 HSU JING-SHENG