MITCHELL BARRY NEIL 的 詳 情
姓 名 (英 文) MITCHELL BARRY NEIL
司 法 管 轄 區 英屬維爾京群島
律 師 行
職 銜 PARTNER
律 師 行 / 公 司 (英 文) BGA LAW (HONG KONG) LLP
地 址 (英 文) ROOM 1002, 10/F, 28 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港中環士丹利街28號10樓1002室
電 話 2436-6199
電 郵 地 址 calvin.crilly@bga.law