MITCHELL BARRY NEIL 的 详 情
姓 名 (英 文) MITCHELL BARRY NEIL
司 法 管 辖 区 英属维尔京群岛
律 师 行
职 衔 PARTNER
律 师 行 / 公 司 (英 文) BGA LAW (HONG KONG) LLP
地 址 (英 文) ROOM 1002, 10/F, 28 STANLEY STREET, CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港中环士丹利街28号10楼1002室
电 话 2436-6199
电 邮 地 址 calvin.crilly@bga.law