NAKAMURA & ASSOCIATES 的 详 情
名 称 (英 文) NAKAMURA & ASSOCIATES
地 址 (英 文) SUITES 4110-4111, 41/F, JARDINE HOUSE, 1 CONNAUGHT PLACE, CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 中环康乐广场1号怡和大厦41楼4110-4111室
电 话 3746-5200
传 真 3525-1353
电 邮 地 址 hirokohxn.nakamura@amt-law.com
职 员
独 营 执 业 者 NAKAMURA HIROKO
顾 问 江慧茹 KONG BONNIE WAI YU
助 理 律 师 吕文杰 LUI CLIVE MAN KIT
外 地 律 师 YOKOI SUGURU