M.J.F BONNICI LAW FIRM 的 详 情
名 称 (英 文) M.J.F BONNICI LAW FIRM
司 法 管 辖 区 法国
地 址 (英 文) G56, 4/F, KAISER ESTATE PHASE II, 47-53 MAN YUE STREET, HUNGHOM, KOWLOON, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 九龙红磡民裕街47-53号 凯旋工商中心二期4楼G56
电 话 3426-3177
电 邮 地 址 matthieu.bonnici@gmail.com
外 地 分 行
职 员
外 地 律 师 BONNICI MATTHIEU JEAN FRANCOIS
CHOU CHRIS