KIM & CHANG (HONG KONG) 的 详 情
名 称 (英 文) KIM & CHANG (HONG KONG)
司 法 管 辖 区 韩国
地 址 (英 文) SUITES 808-809, 8/F, ALEXANDRA HOUSE, 18 CHATER ROAD, CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港中环遮打道18号历山大厦8楼808-809号
电 话 3468-6390
传 真 3620-2889
电 邮 地 址 lawkim@kimchang.com
互 联 网 网 址 www.kimchang.com  
外 地 分 行
地 址 (英 文) 1/F, 223 NAEJA-DONG, JONGNO-GU, SEOUL, 110-720, KOREA
电 话 (82) 2 3703-1114
传 真 (82) 2 737-9091
电 邮 地 址 lawkim@kimchang.com
互 联 网 网 址 www.kimchang.com  
职 员
外 地 律 师 CHUNG KYE SUNG
KIM ALEX MYONGJOON