2023 Pro Bono & Community Service Award Presentation Ceremony
2023 Pro Bono & Community Service Award Presentation Ceremony

2023年度公益法律服務及社區工作嘉許計劃 – 得獎名單

 

2023年度公益法律服務及社區工作嘉許計劃頒獎典禮