DE BEDIN & LEE LLP 的 详 情
名 称 (英 文) DE BEDIN & LEE LLP
地 址 (英 文) 18/F, SIU YING COMMERCIAL BUILDING, 153 QUEEN'S ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 中环皇后大道中153号兆英商业大厦18楼
电 话 2522-4300
传 真 2522-1881
电 邮 地 址 hongkong@dbl.hk
互 联 网 网 址 www.dbl.hk  
职 员
合 伙 人 DE BEDIN CLAUDIO
周廷勳 CHOW JUSTIN TING FUN